Oferta

Projektowanie stron internetowych

Us?uga ta obejmuje : opracowanie graficznego wygl?du strony, wykonanie witryny od strony programistycznej oraz publikacje kompletnego serwisu w Internecie.

Prac? zaczynamy od zapoznania si? z wymaganiami klienta i okre?lenia stylu witryny. Przygotowujemy projekt graficzny do zaakceptowania i naniesienia ewentualnych poprawek. Na bazie przyj?tego projektu tworzymy stron? internetow?.

Projektowanie i wykonanie sklepu internetowego

To us?uga dla firm, ktrych dzia?alno?? to sprzeda? internetowa, a tak?e tych, ktre chcia?yby rozszerzy? swoj? ofert? sprzeda?y tradycyjnej o sklep internetowy.

Rozbudowa i modyfikacj? istniej?cych serwisw www

W oparciu o posiadan? przez klienta stron? internetow? mo?emy w ramach tej us?ugi dokona? ca?kowitej przebudowy witryny www, jej rozbudowy lub modernizacji tak aby spe?nia?a wymagania obecnych standardw.

Hosting i obs?uga gotowych aplikacji webowych

- Hosting na naszym serwerze

W ramach tej us?ugi zapewniamy pe?n? obs?ug? powierzonej lub zaprojektowanej przez nas strony internetowej, obs?ug? domen, baz danych, oraz poczty internetowej. Dokonujemy systematycznego backupu danych oraz monitorujemy poprawno?? funkcjonowania aplikacji webowych.

- Hosting na serwerze klienta

Oferujemy Pa?stwu obs?ug? hostingu na serwerze powierzonym, poczynaj?c od umieszczenia strony na serwerze, ko?cz?c na nadzorowaniu prawid?owo?ci funkcjonowania w trakcie eksploatacji. Na ?yczenie klienta prowadzimy systematyczny backup danych.

Pozycjonowanie stron internetowych

Zajmujemy si? dostosowaniem stron internetowych do skutecznego pozycjonowania w Internecie.

Dzier?awa strony internetowej

To bardzo wygodne i niedrogie rozwi?zanie. Polega na skorzystaniu z wcze?niej zaprojektowanej strony internetowej. Dzier?awa strony www pozwala na dalsz? rozbudow? witryny oraz jej wykup na w?asno?? wraz z rozwojem firmy.

Pakiet Administracyjny

W ramach tej us?ugi aktualizujemy i zamieszczamy tre?ci na Twojej stronie internetowej. Nadzorujemy poprawne dzia?anie serwera. Hostingujemy i obs?ugujemy aplikacje webowe

Banery statyczne i dynamiczne

Projektujemy banery statyczne i dynamiczne na potrzeby stron www, oraz mediw elektronicznych i video.