O nas

Jeste?my zespo?em zajmuj?cym si?projektowaniem stron internetowych. Projekty wykonujemy w oparciu o najnowsze technologie internetowe. Przy serwisach www stosujemy technologie:HTML, CSS, PHP, FLASH, JAVASCRIPT, MYSQL oraz systemy CMS. Wykonujemy strony internetowe na zlecenie, ktre mog? znajdowa? si? na serwerze klienta lub na serwerze dzier?awionym. Oferujemy mo?liwo?? zaadoptowania gotowych stron internetowych. Proponujemy pe?en pakiet us?ug administracyjnych i hostingowych.

Dajemy klientom wybr najlepszego i najkorzystniejszego pod wzgl?dem finansowym rozwi?zania.

Je?eli nie chcesz martwi? si? p?niejsz? administracj?, aktualizacj?, zabezpieczeniem przed w?amaniem, czy tworzeniem kopii bezpiecze?stwa Twojego serwisu internetowego - zrobimy to za Ciebie.

Naszym umiej?tno?ciom zaufa?o ju? wiele firm i osb prywatnych. Przyk?adowe realizowane strony mog? Pa?stwo obejrze? w zak?adce portfolio.

Z pe?nym pakietem us?ug mo?ecie si? Pa?stwo zapozna? w zak?adce oferta.